Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 29233-2011 z dnia 2011-01-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Czechowice-Dziedzice
Systematyczna dostawa książek z zakresu literatury dziecięco-młodzieżowej, beletrystyki, literatury popularno-naukowej - wznowień i nowości wydawniczych w 2011 roku do siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach
Termin składania ofert: 2011-02-04


Czechowice-Dziedzice: Dostawa książek
Numer ogłoszenia: 24056 - 2011; data zamieszczenia: 17.02.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 29233 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Niepodległości 32/34, 43-502 Czechowice-Dziedzice, woj. śląskie, tel. 32 215 20 01, faks 32 215 20 01.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa instytucja upowszechniania kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa książek.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Systematyczna dostawa książek z zakresu literatury dziecięco-młodzieżowej, beletrystyki, literatury popularno-naukowej - wznowień i nowości wydawniczych w 2011 roku do siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.11.30.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.02.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Platon Sp. z o.o., ul. Kolejowa 19/21, 01-217 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 110000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- Cena wybranej oferty: 34,3% rabat od ceny detalicznej brutto

- Oferta z najniższą ceną: 34,3% rabat od ceny detalicznej brutto

- Oferta z najwyższą ceną: 31% rabat od ceny detalicznej brutto

- Waluta: PLN.

Informacja wytworzona przez:
Aleksander Sanetra
email: a.sanetra@mbp.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 215 20 01 fax: 327186755
, w dniu:  26‑01‑2011 08:52:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksander Sanetra
email: a.sanetra@mbp.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 215 20 01 fax: 327186755
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
06‑02‑2013 09:30:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive