Ogłoszenie o ogłoszeniu zamówieniaCzechowice-Dziedzice: Dostawa książek
Numer ogłoszenia: 49328 - 2014; data zamieszczenia: 12.02.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak, numer ogłoszenia w BZP: 21320 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Niepodległości 32/34, 43-502 Czechowice-Dziedzice, woj. śląskie, tel. 32 215 20 01, faks 32 718 67 55.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samorządowa instytucja upowszechniania kultury.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa książek.


II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

Systematyczna dostawa książek z zakresu literatury dziecięco-młodzieżowej, beletrystyki, literatury popularno-naukowej - wznowień i nowości wydawniczych w 2014 roku do siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

22.11.30.00-5.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.02.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:

3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:

0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Platon Sp. z o.o., ul. Kolejowa 19/21, 01-217 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)

: 100000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty: 39,95


  • Oferta z najniższą ceną: 39,95 / Oferta z najwyższą ceną: 30,00


  • Waluta: PLN.

Informacja wytworzona przez:
Aleksander Sanetra
email: a.sanetra@mbp.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 215 20 01 fax: 327186755
, w dniu:  14‑02‑2014 11:46:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksander Sanetra
email: a.sanetra@mbp.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 215 20 01 fax: 327186755
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
14‑02‑2014 11:47:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive