Ogłoszenie o zamówieniu - aranżacja wnętrza biblioteki


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach zaprasza do złożenia oferty pisemnej na:

Opracowanie koncepcji aranżacji i kompletnego projektu wykonawczego z kosztorysem aranżacji wnętrz w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Paderewskiego, nr działki 1614, w budowie oraz prowadzenie nadzoru autorskiego.

Ofertę cenową należy złożyć na załączonym wzorze – Załącznik Nr 1 w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Niepodległości 32/34, w terminie do dnia 20.07.2018r.

Postępowanie nie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie podlega jej przepisom, ponieważ wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art.4 ust.8 ww. ustawy (Dz.U. 2017 poz.1579 z późn. zm.).

 

 • Określenie przedmiotu

zamówienia:

 1. Opracowanie koncepcji aranżacji i kompletnego projektu wykonawczego z kosztorysem aranżacji wnętrz w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Paderewskiego, nr działki 1614, w budowie oraz prowadzenie nadzoru autorskiego.
 2. Koncepcja i projekt aranżacji muszą zostać dostosowane do wymogów istniejących układów pomieszczeń, instalacji branżowych, stolarki okiennej itd. zawartych w budowlanym projekcie wykonawczym.
 3. Wykonawca przedstawi, w ciągu 14 dniod momentu podpisania umowy, do akceptacji Zamawiającemu koncepcję aranżacji wnętrz na podstawie budowlanego projektu wykonawczego oraz wytycznych Zamawiającego. Zamawiający może wnosić o zmianę koncepcji do momentu otrzymania od Wykonawcy materiału odpowiadającego oczekiwaniom.

W przypadku zakwestionowania koncepcji lub jej elementu przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zmienioną koncepcję(z uwzględnieniem uwag Zamawiającego) w ciągu 14 dni. Ostateczna koncepcja musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego.

 1. Wykonanie pełnego projektu wykonawczego aranżacji na podstawie wcześniej zaakceptowanej przez Zamawiającego koncepcji. Termin dostarczenia projektu wynosi 90 dni od dnia akceptacji koncepcji. Projekt aranżacji wnętrz musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.
 2. Projekt wykonawczy z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych funkcji biblioteki w szczególności będzie zawierać:

- opracowanie rysunkowe i opisowe rozwiązań przestrzennych, plastycznych i technicznych,

- szczegółowe rysunki techniczne poszczególnych elementów w formacie A3,

- wskazanie mebli, materiałów, urządzeń oraz elementów wykończeniowych z opisem technologii wykonania,

- projekt oświetlenia pomieszczeń – rozmieszczenie oświetlenia dostosowane do istniejącego układu, jego rodzaju ze wskazaniem typu zastosowanych opraw oświetleniowych,

- dostarczenie wersji elektronicznej materiału na płycie CD/DVD oraz w wersji drukowanej.

 1. W zakresie zamówienia mieści się pełnienie nadzoru autorskiego najdłużej do dnia oddania budynku do użytku.

 

 • Zakres zamówienia obejmuje:
 1. Wykonanie projektu koncepcyjnego w formie opisowej i graficznej zawierającej planowaną aranżację.
 1. Wykonanie dokumentacji projektowej, w skład której wchodzi:
  1. Projekt wykonawczy
  2. Kosztorys inwestorski
  3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót montażowych.
 2. Pełnienie nadzoru autorskiego.

 

Wymienione dokumenty należy wykonaćw wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie CD w formacie odczytywanym przez program Adobe Reader.

Wykonawca przedstawi, w ciągu 14 dni od momentu podpisania umowy, do akceptacji Zamawiającemu koncepcję aranżacji wnętrz na podstawie budowlanego projektu wykonawczego oraz wytycznych Zamawiającego. Zamawiający może wnosić o zmianę koncepcji do momentu otrzymania od Wykonawcy materiału odpowiadającego oczekiwaniom.

 

Lokalizacja: budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej, przy ul. Paderewskiego, działka nr 1614 w Czechowicach-Dziedzicach, w budowie.

 

 • Zakres opracowania obejmuje wszystkie pomieszczenia budynku.

 

 • Okres realizacji zamówienia obejmuje trzy etapy:

Etap 1. -  Wykonanie projektu koncepcyjnego w formie opisowej i graficznej zawierającej planowaną aranżację  do 3.09.2018r.

Etap 2. - Wykonanie dokumentacji projektowej: do 15.12.2018r.

Etap 3. - Pełnienie nadzoru autorskiego najdłużej do dnia oddania budynku do użytku tj. do dnia 30.06.2020r.

 

 • Opis sposobu przygotowywania ofert oraz miejsce i termin składania ofert:
 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Kompletna oferta powinna zawierać Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania, wszystkie dokumenty potwierdzających odpowiednie kwalifikacje niezbędne do realizacji przedmiotu umowy oraz uwzględniające wymagania wskazane w punkcie VII.
 3. Ofertę należy złożyć do dnia 20.07.2018 r. do godziny 12:00:
  1. w siedzibie Zamawiającego: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Niepodległości 32/34, 43-502 Czechowice-Dziedzice w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą i adresem wykonawcy, zaadresowane na adres zamawiającego oraz opisane:

 

„Oferta na Opracowanie koncepcji aranżacji i kompletnego projektu wykonawczego z kosztorysem aranżacji wnętrz w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach przy
ul. Paderewskiego, nr działki 1614, w budowie oraz prowadzenie nadzoru autorskiego”
NIE OTWIERAĆ PRZED 23.07.2018r.”

 

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mbp@mbp.czechowice-dziedzice.pl oraz opisane w temacie:

 

„Oferta – aranżacja MBP – 20.07.2018r

 

 1. Otwarcie i ocena ofert zostanie dokonana w dniu 23.07.2018 r.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia otwarcia ofert.

 

 • Kryterium oceny
 • Kryterium oceny ofert – cena 70%, doświadczenie wykonawcy 30%.

Do dofinansowania zostanie Wybrana oferta wykonawcy, który otrzyma najwyższą ilość punktów.

Metodologia obliczeń:

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) Cena (C) – 70 %

2) Personel (P) – 30 %

Uwaga:

Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

Każdy z Wykonawców w poszczególnych kryteriach otrzyma odpowiednią liczbę punktów, wyliczoną w następujący sposób:

 

Ad 1) - Sposób obliczenia punktów dla kryterium „Cena – (C)”

(Cn/Cb) x 100 x 70 % = ilość punktów.

gdzie:

Cn – najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych

Cb – cena oferty badanej (rozpatrywanej)

100 – wskaźnik stały

70% – procentowe znaczenie kryterium „Cena (C)”

Ad 2) - Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium „Personel - (P)” Zamawiający zastosuje

następującą punktację:

Kryterium „Personel - (P)”, rozpatrywane będzie na podstawie informacji dotyczących kwalifikacji i doświadczenia Personelu Wykonawcy wskazanego do realizacji zamówienia.

Punktowane będą kwalifikacje i doświadczenie o Personelu Wykonawcy ponad wymagany próg minimalny określony w ramach warunków udziału.

(Pb/ Pmax) x 100 x 30 % = ilość punktów

gdzie:

Pb – łączna ilość punktów za Personel Wykonawcy oferty badanej (rozpatrywanej)

Pmax– maksymalna ilość punktów, którą można uzyskać za kwalifikacje i doświadczenie Personelu Wykonawcy=30 pkt

100 – wskaźnik stały

30% – procentowe znaczenie kryterium „Personel (P)”

Ocena punktowa w kryterium „Architekt” dokonana zostanie w następujący sposób:

W kryterium tym można maksymalnie uzyskać 30 punktów.

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

 

Architekt

Liczba punktów

za skierowanie do pełnienia funkcji osoby posiadającej udokumentowany dorobek

w postaci 2 dokumentacji technicznych dot. aranżacji wnętrz w budynku użyteczności publicznej nie mniejszej niż 400 m2 sporządzonej w okresie ostatnich 5 lat.

10 punktów

za skierowanie do pełnienia funkcji osoby posiadającej udokumentowany dorobek

w postaci 3 dokumentacji technicznych dot. aranżacji wnętrz w budynku użyteczności publicznej nie mniejszej niż 400 m2 sporządzonej w okresie ostatnich 5 lat.

20 punktów

za skierowanie do pełnienia funkcji osoby posiadającej udokumentowany dorobek

w postaci 4 i więcej dokumentacji technicznych dot. aranżacji wnętrz w budynku użyteczności publicznej nie mniejszej niż 400 m2 sporządzonej w okresie ostatnich 5 lat.

30 punktów

 • Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację.
 • Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych.

 

W ramach wszystkich wskazanych i opisanych kryteriów, Wykonawca otrzyma łączną (końcową)

ilość punktów wyliczoną w następujący sposób:

KIP = IPc + IPp

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

KIP – końcowa ilość punktów,

IPc – ilość punktów uzyskanych w kryterium: cena ofertowa,

IPp – ilość punktów uzyskanych w kryterium: personel.

6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych

(art. 91 ust. 4 ustawy).

 • Oferta powinna zawierać ceny netto, VAT oraz ceny brutto za zrealizowanie ww. zamówienia.
 • Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przekazane zostanie oferentom za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 25.07.2018r.

 

 • Opis wymagań:

 

 1. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnichtrzechlat:

a)       wykonał co najmniej jedną (1) dokumentację projektowo-kosztorysową dla przedsięwzięcia o podobnym charakterze, tj. aranżacji pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej;

7.2. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a)       osoba posiadająca co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia (magister) w dziedzinie architektury i urbanistyki, co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe oraz udokumentowany dorobek w postaci opracowania co najmniej jednej (1) dokumentacji techniczną dot. aranżacji wnętrz w budynku użyteczności publicznej

W przypadku Wykonawców zagranicznych wymagane jest złożenie tłumaczeń w języku polskim.

 

 • Wymagane załączniki:

 

-kserokopie dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, potwierdzających odpowiednie kwalifikacje niezbędne do realizacji przedmiotu umowy oraz uwzględniające wymagania wskazane w punkcie VII.

- kserokopię referencji potwierdzonych za zgodność z oryginałem, dotyczących przedsięwzięcia o podobnym charakterze jak ww. zamówienie.

 

 

 

 

 • Załączniki do niniejszego Zapytania ofertowego, do wglądu na stronie https://www.bip.mbp.czechowice-dziedzice.pl
 • Program Funkcjonalno-Przestrzenny w plikach pdf – Załącznik Nr 1
 • Uszczegółowienie Programu Funkcjonalno-Przestrzennego zawierające aktualizację w zakresie zatrudnienia i wyposażenia – Załącznik Nr 2
 • Dokumentacja budowlana w plikach dwg. – Załącznik Nr 3
 • Wzór oferty – Załącznik Nr 4
 • Oświadczenie Głównego Projektanta o wyrażeniu zgody – Załącznik Nr 5

 

 

 • Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

 

 1. Uprawnionymi pracownikami zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami są: Ewa Kmiecik-Wronowicz, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Niepodległości 32/34
  43-502 Czechowice-Dziedzice, tel. 32 215 20 01, 512 222 217.

Pliki do pobrania

09‑07‑2018 07:29:43
Dokumenty:
Plik pdf Zał. Nr 1-PFU-ARANŻACJA.pdf
09‑07‑2018 07:30:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
411KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zał. Nr 2-Uszczegółowienie PFU-ARANŻACJA.pdf
09‑07‑2018 07:30:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
550KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Zał. Nr 3 - Projekt_do_aranżacji.zip
09‑07‑2018 07:30:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
31,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zał. Nr 4-Druk oferty-ARANŻACJA.pdf
09‑07‑2018 07:30:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
576KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zał. Nr 5-Oświadczenie Głównego Projektanta.pdf
09‑07‑2018 07:30:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
302KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zapytanie ofertowe-ARANŻACJA.pdf
09‑07‑2018 07:30:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Aleksander Sanetra , w dniu:  06‑07‑2018 12:03:24
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksander Sanetra
email: a.sanetra@mbp.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 215 20 01 fax: 327186755
, w dniu:  06‑07‑2018 12:03:24
Data ostatniej aktualizacji:
09‑07‑2018 07:31:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive