Przetarg na dostawę książek w 2014r.Czechowice-Dziedzice: Dostawa książek
Numer ogłoszenia: 21320 - 2014; data zamieszczenia: 20.01.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Biblioteka Publiczna , ul. Niepodległości 32/34, 43-502 Czechowice-Dziedzice, woj. śląskie, tel. 32 215 20 01, faks 32 718 67 55.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mbp.czechowice-dziedzice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samorządowa instytucja upowszechniania kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa książek.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Systematyczna dostawa książek z zakresu literatury dziecięco-młodzieżowej, beletrystyki, literatury popularno-naukowej - wznowień i nowości wydawniczych w 2014 roku do siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymaga się, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego posiadał uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej. Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu będzie polegać na sprawdzeniu kompletności i poprawności złożonych dokumentów i oświadczeń. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunek Wykonawca spełnił. Nie spełnienie tego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Zamawiający wykluczy również z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, u których stwierdzi się wystąpienie jednej z okoliczności wymienionej w art. 24 ust. 1 Pzp.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymaga się, aby Wykonawca wykazał się wykonaniem w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej dostawy o podobnym charakterze (tj. dostawa książek) o wartości min. 95 000, 00 zł brutto, co stanowi równowartość 22.810,76 euro (według średniego kursu NBP, tabela nr 010/A/NBP/2014 z dnia 16.01.2014) wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania. Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu będzie polegać na sprawdzeniu kompletności i poprawności złożonych dokumentów i oświadczeń. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunek Wykonawca spełnił. Nie spełnienie tego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Zamawiający wykluczy również z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, u których stwierdzi się wystąpienie jednej z okoliczności wymienionej w art. 24 ust. 1 Pzp.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu będzie polegać na sprawdzeniu kompletności i poprawności złożonych dokumentów i oświadczeń. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunek Wykonawca spełnił. Nie spełnienie tego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Zamawiający wykluczy również z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, u których stwierdzi się wystąpienie jednej z okoliczności wymienionej w art. 24 ust. 1 Pzp.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu będzie polegać na sprawdzeniu kompletności i poprawności złożonych dokumentów i oświadczeń. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunek Wykonawca spełnił. Nie spełnienie tego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Zamawiający wykluczy również z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, u których stwierdzi się wystąpienie jednej z okoliczności wymienionej w art. 24 ust. 1 Pzp.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu będzie polegać na sprawdzeniu kompletności i poprawności złożonych dokumentów i oświadczeń. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunek Wykonawca spełnił. Nie spełnienie tego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Zamawiający wykluczy również z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, u których stwierdzi się wystąpienie jednej z okoliczności wymienionej w art. 24 ust. 1 Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Potwierdzenie należytego wykonania co najmniej jednej dostawy o podobnym charakterze (tj. dostawa książek) o wartości min. 95 000, 00 zł brutto, co stanowi równowartość 22.810,76 euro (według średniego kursu NBP, tabela nr 010/A/NBP/2014 z dnia 16.01.2014)


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz oferty przetargowej - zał. nr 1 SIWZ ; Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy - zał. nr 2 SIWZ ; oświadczenie osoby fizycznej o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - zał. nr 4 SIWZ ; Potwierdzenie współpracy z Wydawnictwami wraz z potwierdzeniem dysponowania pełną ofertą wydawniczą wszystkich Wydawnictw wskazanych przez Zamawiającego - zał. nr 6 SIWZ ; Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie zamówienia, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony dopuszczają zmianę postanowień niniejszej umowy zgodnie z wymogami art. 144 Prawa zamówień publicznych, w następujących okolicznościach: a)ustawowej zmiany przepisów o podatku VAT b)zmiany obowiązujących przepisów jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego c)opóźnienia w rozpoczęciu realizowania zamówienia przez Zamawiającego d)wystąpienia siły wyższej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mbp.czechowice-dziedzice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejska Biblioteka Publiczna Czechowice-Dziedzice ul. Niepodległości 32/34 Dział Gromadzenia i Opracowania pok. nr 10.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.02.2014 godzina 08:00, miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna Czechowice-Dziedzice ul. Niepodległości 32/34 Dział Gromadzenia i Opracowania pok. nr 10.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Plik doc SIWZ 2014
20‑01‑2014 12:07:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
92KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik 1
20‑01‑2014 12:08:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik 2
20‑01‑2014 10:11:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
24KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik 3
20‑01‑2014 10:12:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
34KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik 4
20‑01‑2014 10:11:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
24KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik 5
20‑01‑2014 10:12:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik 6
20‑01‑2014 10:14:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
78KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik 7 - umowa
20‑01‑2014 12:07:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
50KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Imię:
Mirosława
Nazwisko:
Poloczek
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Aleksander Sanetra
email: a.sanetra@mbp.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 215 20 01 fax: 327186755
, w dniu:  20‑01‑2014 10:06:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksander Sanetra
email: a.sanetra@mbp.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 215 20 01 fax: 327186755
, w dniu:  20‑01‑2014 10:06:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑01‑2014 11:46:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie