Przetarg na dostawę książek w 2012r.


Czechowice-Dziedzice: Dostawa książek
Numer ogłoszenia: 27938 - 2012; data zamieszczenia: 30.01.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Biblioteka Publiczna , ul. Niepodległości 32/34, 43-502 Czechowice-Dziedzice, woj. śląskie, tel. 32 215 20 01, faks 32 215 20 01.
- Adres strony internetowej zamawiającego: www.mbp.czechowice-dziedzice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa instytucja upowszechniania kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa książek.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Systematyczna dostawa książek z zakresu literatury dziecięco-młodzieżowej, beletrystyki, literatury popularno-naukowej - wznowień i nowości wydawniczych w 2012 roku do siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.11.30.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
- Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
- III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wymaga się, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego posiadał uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej.Ocena spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu będzie polegać na sprawdzeniu kompletności i poprawności złożonych dokumentów i oświadczeń. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie iż, ww. warunki Wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Zamawiający wykluczy również z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, u których stwierdzi wystąpienie jednej z okoliczności wymienionej w art. 24 ust. 1 Pzp.
- III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wymaga się, aby Wykonawca wykazał się wykonaniem w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej dostawy o podobnym charakterze (tj. dostawa książek) o wartości min. 90 000, 00 zł brutto, co stanowi równowartość 21 132,21 euro (według średniego kursu NBP, tabela nr 20/A/NBP/2012 z dnia 30.01.2012) wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania.Ocena spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu będzie polegać na sprawdzeniu kompletności i poprawności złożonych dokumentów i oświadczeń. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie iż, ww. warunki Wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Zamawiający wykluczy również z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, u których stwierdzi wystąpienie jednej z okoliczności wymienionej w art. 24 ust. 1 Pzp.
- III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.Ocena spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu będzie polegać na sprawdzeniu kompletności i poprawności złożonych dokumentów i oświadczeń. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie iż, ww. warunki Wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Zamawiający wykluczy również z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, u których stwierdzi wystąpienie jednej z okoliczności wymienionej w art. 24 ust. 1 Pzp.
- III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu będzie polegać na sprawdzeniu kompletności i poprawności złożonych dokumentów i oświadczeń. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie iż, ww. warunki Wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Zamawiający wykluczy również z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, u których stwierdzi wystąpienie jednej z okoliczności wymienionej w art. 24 ust. 1 Pzp.
- III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu będzie polegać na sprawdzeniu kompletności i poprawności złożonych dokumentów i oświadczeń. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie iż, ww. warunki Wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Zamawiający wykluczy również z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, u których stwierdzi wystąpienie jednej z okoliczności wymienionej w art. 24 ust. 1 Pzp.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
- III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
- III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
-
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wypełniony formularz oferty przetargowej - załącznik nr 1 ; oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ustawy - załącznik nr2 ; oświadczenie osoby fizycznej o barku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 - załącznik nr 4 ; potwierdzenie współpracy z Wydawnictwami wraz z potwierdzeniem dysponowania pełną ofertą wydawniczą wszystkich Wydawnictw wskazanych przez Zamawiającego - załącznik nr 6 ; Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie zamówienia, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie)
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Strony dopuszczają zmianę postanowień niniejszej umowy zgodnie z wymogami art. 144 Prawo zamówień publicznych w następujących okolicznościach: a)ustawowej zmiany stawki podatku VAT za usługę objętą przedmiotem umowy b)zmiany obowiązujących przepisów jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego c)opóźnienia w rozpoczęciu realizowania zamówienia przez Zamawiającego d)wystąpienia siły wyższej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mbp.czechowice-dziedzice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejska Biblioteka Publiczna Dział Gromadzenia i Opracowania pok. nr 10 ; 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Niepodległości 32/34.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.02.2012 godzina 08:00, miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna Dział Gromadzenia i Opracowania pok. nr 10 ; 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Niepodległości 32/34.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Plik doc SIWZ
30‑01‑2012 12:58:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
96KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
24KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
25KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
75KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
52KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Mirosława Poloczek
Osoba odpowiedzialna
Imię:
Mirosława
Nazwisko:
Poloczek
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Aleksander Sanetra
email: a.sanetra@mbp.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 215 20 01 fax: 327186755
, w dniu:  30‑01‑2012 12:59:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksander Sanetra
email: a.sanetra@mbp.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 215 20 01 fax: 327186755
, w dniu:  30‑01‑2012 12:59:00
Data ostatniej aktualizacji:
30‑01‑2012 13:12:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie